header2
Wat is het
De hoofdtaak bij bewindvoering, is het beheren en beschermen van alle bezittingen van de cliënt. Bij bewind mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken. Het beheer daarover is in handen van de bewindvoerder. Beschermingsbewind kan alleen via de kantonrechter worden toegewezen.

Voor wie is het
Voor mensen die door lichamelijke of geestelijke beperkingen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Of als gevolg van verkwisting en/of het hebben van problematische schulden niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Bewind is zorg voor hen die niet in staat zijn zich op financieel gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven.

Bewind houdt in dat het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer alleen door hem of haar gebeurt. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen. Het bewind beperkt alleen het beheer over de goederen en financiële zaken van de onderbewindgestelde, niet zijn of haar overige rechten.

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan.
Zijn er goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij of zij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen.

Hoe werkt het
De bewindvoerder begeleidt de cliënt of zijn/haar familie bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorg daarna de administratie. De bewindvoerder moet één keer per jaar aan betrokkene rekening en verantwoording afleggen, daarna wordt het ingediend bij de kantonrechter.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen.
Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een beheer rekening op naam van betrokkene. De beschikking over deze beheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden wordt huishoudgeld (leefgeld) overgeboekt op een leefgeld rekening waarover betrokkene zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft.

Een bewindvoerder heeft gemiddleld 17 uur per jaar om aan een standaarddossier te besteden. Voor een schuldenbewind-dossier 17 + 5 uur per jaar. Dat is ongeveer een half uur per week. En ca. 45 minuten per week bij een schuldenbewind-dossier. 

Voor de tarieven zie Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.