header2
Soms zijn mensen door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van een mentor.

Wat is mentorschap?

Bij het mentorschap behartigt een persoon, de mentor, de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Het gaat om persoonlijke belangen. Deze gaan niet over geld of goederen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden en psychiatrische patiënten.

Mentorschap nodig

De meeste volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig. Als familieleden, de arts(en) of anderen het vermoeden hebben dat iemand tekort wordt gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn, kan mentorschap nodig zijn.

Beslissingen mentor

De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Zie verder het document taken en profiel mentorschap.

Handelingsbekwaam

Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken op voorwaarde dat hij of zij kan overzien wat dit betekent.

  • is voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet meer kunnen behartigen;
  • betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam blijft;
  • houdt in dat de betrokkene zelf zijn financiële zaken blijft behartigen of dat door familieleden of de bank laat doen;
  • houdt in dat de betrokkene niet meer zelf mag beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Een mentor wordt benoemd. Hij neemt, zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene, beslissingen hierover;
  • beschermt de persoonlijke belangen van betrokkene.

Tarieven

Ik neem geen nieuwe klanten Mentorschap en Curatele meer aan.

Voor de tarieven zie Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.